english version while1 - stránky o programování

Strukturované datové typy

Popis

Strukturované datové typy používáme pro uchování více hodnot, mezi kterými jsou určité vazby. Způsob strukturování určuje možný počet složek, charakter typů složek a operace přístupu ke složkám.

Strukturované typy se dělí na homogení (všechny položky struktury jsou stejného typu: řetězec) a heterogení (položky mohou být různého typu: záznam).

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

JSA

NASM direktivy (v datovém segmentu)

řetězec
Definice inicializovaných dat s identifikátorem řetězce a ukončením cr lf $. $ oznamuje konec řetězce.
   str db 'hello world!', 13, 10, '$' ; C++("hello world!\n")
   
Definice inicializovaných dat s identifikátorem řetězce a ukončením cr lf. Výpočtem délky řetězce nepotřebujeme ukončující znak.
   str   db 'hello world!', 13, 10
   str_len $ - str ; str_len = aktualni_adresa ($) - adresa_zacatku (str)
   

Pascal

array
Homogení pole. Typ položky pole může být libovolný další typ včetně pole. Pole může mít jeden nebo více (n) rozměrů. Indexy prvků pole definujeme intervalem.

pole celých čísel[ array.pas ]
type     {deklarace typu}
   {pole indexovano od 2 do 4 = 3 prvky}
   TPole = array [2..4] of integer;

const
   {konstantni inicializovane pole 3 celych cisel}
   const_pole : TPole = (2, 4, 6);

var      {deklarace promennych}
   pole : TPole; {pole 3 celych cisel}

{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
  {naplneni pole}
  pole[2] := 1; {prvni prvek}
  pole[3] := 7; {druhy prvek}
  pole[4] := 9; {treti prvek}

  writeln('druhy prvek pole[3] = ', pole[3]);
  writeln('const_pole[3]= ', const_pole[3]);
end.dvou rozměrné pole celých čísel[ array2.pas ]
type     {deklarace typu}
   {2D pole indexovano od 2*(2 do 4) = 6 prvku}
   TPole = array [1..2, 2..4] of integer;

var      {deklarace promennych}
   pole : TPole; {dve pole 3 celych cisel}

{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
  {naplneni prvniho pole}
  pole[1,2] := 1; {prvni prvek}
  pole[1,3] := 7; {druhy prvek}
  pole[1,4] := 9; {treti prvek}

  {naplneni druheho pole}
  pole[2,2] := 2; {prvni prvek}
  pole[2,3] := 4; {druhy prvek}
  pole[2,4] := 6; {treti prvek}

  {vypis (= 4)}
  writeln('druhy prvek druheho pole= ', pole[2,3]);
end.

string
Řetězec znaků o maximální délce 255 znaků. Ordinální hodnota prvního indexu řetězce udává jeho aktuální délku (tj. znak 0..255).

řetězec[ string.pas ]
var      {deklarace promennych}
   str : string; {promenna typu string o 255 znacich}
   str2 : string[5]; {promenna typu string o 5 znacich}
   delka : integer;
{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
  {    12345678901234567890 = 20 }
  str := 'delka retezce str = ';

  {delkou retezce je ordinalni hodnota prvniho znaku}
  delka := ord( str[0] );

  writeln(str, delka);
end.

record
Záznam, heterogení datový typ obsahující položky různých typů.

záznam[ struct.pas ]
type     {deklarace typu}
   TKniha = record
     jmeno : string;   {retezec 255 znaku}
     cena : integer;
     autor : string[10]; {retezec deseti znaku}
   end;

var      {deklarace promennych}
   kniha : TKniha; {promenna typu TKniha}

{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
  {naplneni zaznamu}
  kniha.jmeno := 'C++ programovaci jazyk';
  {naplneni zaznamu pres prikaz with}
  with kniha do begin
    cena := 699;
    autor := 'Bjarne Stroustrup';
  end;

  writeln('jmeno = ', kniha.jmeno);
  writeln('cena = ', kniha.cena);
  writeln('autor = ', kniha.autor);
end.

object
Třída je abstraktní datový datový typ. Spojuje data a operace (které lze na data aplikovat) do jednoho celku. (Object je nešťastné pojmenování namísto správnějšího označení class).

třída[ object.pas ]
type     {deklarace typu}
   TAutor = string[10];  {typ retezce deseti znaku}
   TKniha = object
    {atributy}
     jmeno : string;   {retezec 255 znaku}
     cena : integer;
     autor : TAutor;

    {metody}
     constructor init; {konstruktor}
     procedure zadej(jm:string; c:integer; au:TAutor);
     procedure vypis;
   end;

var      {deklarace promennych}
   kniha : TKniha; {instance tridy TKniha}

constructor TKniha.init;
begin
  jmeno := 'nezadane';
  cena := 0;
  autor := 'nezadane';
end;

procedure TKniha.zadej (jm:string; c:integer; au:TAutor);
begin
  jmeno := jm;
  cena := c;
  autor := au;
end;

procedure TKniha.vypis;
begin
  writeln('vypis');
  writeln(' jmeno = ', jmeno);
  writeln(' cena = ', cena);
  writeln(' autor = ', autor);
end;

{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
  {konstruktor se nevola automaticky !}
  kniha.init;  {zavolani konstruktoru}
  kniha.vypis;

  { vyplneni obsahu }
  kniha.zadej('C++ programovaci jazyk', 699,
        'Bjarne Stroustrup');

  kniha.vypis;
end.

C/C++

array
Pole je homogení datový typ s pevným počtem prvků definovaným deklarací. Protože má první prvek pole vždy index 0, bude index posledního prvku o jedna menší než byla deklarovaná velikost pole. Proměnná typu pole je zároveň ukazatelem na první prvek a po přiřazení bude cílová proměnná typu pole pouze ukazovat na stejný první prvek namísto kopírování všech prvků.

char str[4]


pole znaků[ array1.cpp ]
int main (int argc, char *argv[]) {
  char str[4]; // pole znaku delky 4
  
  // naplneni pole
  str[0] = 'a';
  str[1] = 'b';
  str[2] = 'c';
  str[3] = 'd';

  return 0;
}pole celých čísel[ array3.cpp ]
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  int num[3]; // pole celych cisel delky 3
  num[0] = 1;
  num[1] = 7;
  num[2] = 9;
  
  //vytvoreni stejneho pole 'num' jinym zpusobem 
  // delku pole do [] doplni prekladac automaticky
  int num2[] = { 1, 7, 9}; 
  
  //vypis prvniho prvku pole num
  printf("prvni num[0]=%d\n", num[0]);  
  
  //zmena a vypis druheho prvku pole num2
  num2[1] = 5;
  printf("druhy num2[1]=%d\n", num2[1]);  
  
  return 0;
}

Každý další rozměr pole zapisujeme do samostatných [] závorek.

dvou rozměrné pole[ array5.cpp ]
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  int num[2][3]; // dve pole celych cisel delky 3
  num[0][0] = 1; num[1][0] = 2;
  num[0][1] = 7; num[1][1] = 4;
  num[0][2] = 9; num[1][2] = 6;
  
  //vytvoreni stejneho pole 'num' jinym zpusobem 
  // delku pole do prvnich [] doplni prekladac automaticky
  // u dalsich rozmeru je rozmer nutne definovat
  int num2[][3] = { {1, 7, 9}, {2, 4, 6} }; 
  
  //vypis prvniho prvku druheho pole num (=2)
  printf("prvni num[1][0]=%d\n", num[1][0]);  
  
  //zmena a vypis druheho prvku prvniho pole num2
  num2[0][1] = 5;
  printf("druhy num2[0][1]=%d\n", num2[0][1]);  
  
  return 0;
}

string
Řetězce jsou v C++ pole znaků ukončené nulou (binárně 00000000).

řetězec[ array2.cpp ]
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[]) {
  // pole znaku delky 5 (4 + 1 pro nulu)
  // nula na konci bude pridana automaticky
  // delku pole do [] doplni prekladac take automaticky
  char str[] = "abcd"; 
  
  // to same co predchozi pole
  char str2[5];
  str2[0] = 'a';
  str2[1] = 'b';
  str2[2] = 'c';
  str2[3] = 'd';
  str2[4] = '\0'; // pridani nuly !

  // vypis obsahu pro srovnani (0 se nevypisuje)  
  printf("str[%s] ~ str2[%s]", str, str2);
  return 0;
}

struct
Záznam může obsahovat položky téměř libovolných typů. Pro zpřístupnění položek se používá operátor . tečka.

záznam[ struct.cpp ]
#include <stdio.h> // printf()
#include <string.h> // copystr(), copystrn()

#define JMENO_MAX 40 // konstanta preprocesoru
#define AUTOR_MAX 10 // bude dosazena na mista vyskytu

int main (int argc, char *argv[]) {
  // novy datovy typ TKniha
  struct TKniha {
    char jmeno[JMENO_MAX];
    int cena;
    char autor[AUTOR_MAX];
  }; // strednik !
  
  TKniha kniha; // promenna kniha typu TKniha
  
  // kopirovani retezce "C++ pr.." do polozky jmeno
  strcpy(kniha.jmeno, "C++ programovaci jazyk");
  kniha.cena = 699;
  
  // kopirovani retezce "Bjarn.." do polozky autor
  // zkopirovano bude maximalne AUTOR_MAX znaku
  strncpy(kniha.autor, "Bjarne Stroustrup", AUTOR_MAX);
  // pro AUTOR_MAX(10) je obsah kniha.autor "Bjarne Str"
  // retezec je nutne ukoncit nulou !    0123456789
  kniha.autor[AUTOR_MAX-1] = '\0';  // autor[9] = 0
  
  printf("jmeno [%s] \n", kniha.jmeno);
  printf("cena [%d] \n", kniha.cena);
  printf("autor [%s] \n", kniha.autor);
  return 0;
}

Proměnou lze přímo inicializovat.

inicializovaný záznam[ struct2.cpp ]
#include <stdio.h> // printf()
int main (int argc, char *argv[]) {
  // novy datovy typ TKniha
  struct TKniha {
    char *jmeno; 
    int cena;
    char *autor;
  }; // strednik !
  
  // promenna kniha typu TKniha s inicializaci
  TKniha kniha = {
    "C++ programovaci jazyk",
    699, "Bjarne Stroustrup"
  };    

  // vypis  
  printf("jmeno [%s] \n", kniha.jmeno);
  printf("cena [%d] \n", kniha.cena);
  printf("autor [%s] \n", kniha.autor);
  return 0;
}

class
Třída je abstraktní datový datový typ. Spojuje data a operace (které lze na data aplikovat) do jednoho celku.

třída[ class1.cpp ]
#include <stdio.h> // printf()
#include <string.h> // copystr(), copystrn()

#define JMENO_MAX 40 // konstanta preprocesoru
#define AUTOR_MAX 10 // bude dosazena na mista vyskytu

class Kniha {
// atributy (data) :
  char jmeno[JMENO_MAX];
  int cena;
  char autor[AUTOR_MAX];  
  
public:
// metody (operace) :  
  Kniha(); // konstruktor
  
  // zadani obsahu
  void zadej(char *jm, int c, char *au);
  
  // vypis obsahu
  void vypis();  
}; // strednik !

Kniha::Kniha() {
  printf("konstruktor Kniha() \n");
  // inicializace promennych (atributu tridy)
  jmeno[0] = '\0'; 
  autor[0] = '\0';  
  cena = 0;
}

void Kniha::zadej(char *jm, int c, char *au) {
  // kopirovani obsahu parametru
  strncpy(jmeno, jm, JMENO_MAX);
  cena = c;
  strncpy(autor, au, AUTOR_MAX);
  
  // pro jistotu ukonceni nulou
  jmeno[JMENO_MAX-1] = '\0'; 
  autor[AUTOR_MAX-1] = '\0';
}

void Kniha::vypis() {
  printf("vypis() \n");
  printf(" jmeno [%s] \n", jmeno);
  printf(" cena [%d] \n", cena);
  printf(" autor [%s] \n", autor);  
}

int main (int argc, char *argv[]) {
  // vytvoreni zavola automaticky konstruktor
  Kniha kniha; 
  kniha.vypis(); // vypis
  
  // zadani obsahu 
  kniha.zadej("C++ programovaci jazyk", 699,
        "Bjarne Stroustrup");
  
  // vypis
  kniha.vypis();
  return 0;
}

Java

String
Řetězec je třídou standartního balíčku java.lang. Obsahuje kolem 70 metod pro manipulaci s daty včetně zpracování regulárních výrazů.

znakový řetězec[ retezec.java ]
package type;
public class retezec {
  public retezec() {
  }
  public static void main(String[] args) {
    String str; // promenna str typu String
    str = "abcd";
    
    String str2 = "efgh"; // promenna str2 typu String
    
    String str3;
    str3 = str + str2; // spojeni retezcu operatorem +
    
    // vypis vysledku spojeni retezcu
    System.out.println(" retezec [" + str3 + "]");
    
    str3 = str3 + 128; // pripojeni cisla 128
    System.out.println(" retezec [" + str3 + "]");    
    
    // pripojeni cisla 3.14
    // zkracenym zapisem souctu a prirazeni
    str3 += 3.14; // str3 = str3 + 3.14;
    System.out.println(" retezec [" + str3 + "]");        
  }   
}

array
Pole je homogení datový typ s pevným počtem prvků. Počet prvků nedefinujeme deklarací, ale voláním konstruktoru příkazem new. Pole je také možné inicializovat při deklaraci (bez new). Protože má první prvek pole vždy index 0, bude index posledního prvku o jedna menší než byla deklarovaná velikost pole.

pole celých čísel[ array.java ]
package type;
public class array {
  public array() { // konstruktor
  }
  public static void main(String[] args) {
    int pole[]; // promenna typu pole celych cisel
    pole = new int[3]; // vytvoreni pole 3 cisel
    
    // inicializovana promenna typu pole 3 celych cisel
    int pole2[] = { 1, 7, 9 }; 
    
    // naplneni pole
    pole[0] = 1;
    pole[1] = 7;
    pole[2] = 9;
    
    // zmena a vypis druheho prvku
    pole[1] = 5;
    System.out.println("druhy prvek pole[1] = " + pole[1]);
    
    // vypis celeho pole
    System.out.println("pole: "+pole[0]+", "+pole[1]+", "+pole[2]);
  }
}

class
Třída je abstraktní datový datový typ. Spojuje data a operace (které lze na data aplikovat) do jednoho celku.

třída kniha[ trida.java ]
package type;

class Kniha {
 //atributy: 
  String jmeno;
  int  cena;
  String autor;
  
 //metody:  
  /** konstruktor */
  public Kniha() {
    System.out.println("konstruktor Kniha()");        
    // nastaveni vychozich hodnot
    zadej("nezadano", 0, "nezadano"); 
  }  
  
  public void zadej(String jm, int c, String au) {
    jmeno = jm;
    cena = c;
    autor = au;
  }  
  
  public void vypis() {
    System.out.println("vypis()");    
    System.out.println(" jmeno : " + jmeno);
    System.out.println(" cena : " + cena);
    System.out.println(" autor : " + autor);
  }  
}

public class trida {
  public trida() {
  }
  public static void main(String[] args) {
    Kniha kniha = new Kniha(); // vytvoreni instance tridy Kniha    
    kniha.vypis(); // vypis    
    
    // zadani obsahu 
    kniha.zadej("C++ programovaci jazyk", 699,
          "Bjarne Stroustrup");
  
    // vypis
    kniha.vypis();    
  }  
}

JavaScript

Typ proměnné neuvádíme. Zvolí jej interpret podle kontextu proměnné.

string
'Řetězec znaků uzavřený v apostrofech' nebo "v uvozovkách". Uvozovky lze "vnořovat pomocí \"zpětného\" lomítka".
array
Pole může obsahovat prvky různého typu, které lze navíc přidávat i za běhu programu (nebo odebírat). Pole tedy nemá pevný počet prvků.

typy[ typy2.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Strukturované datové typy</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var retezec = 'vypis druheho prvku pole[1] = ';
   document.write(retezec);
   
   pole = new Array( 1, 7, 9 ); // pole 3 celych cisel   
   document.write(pole[1]);   // vypis druheho prvku
   
   document.write('<br/>'); // novy radek dokumentu
   
   // jiny zapis
   pole2 = [ 1, 7, 9 ]; // pole 3 celych cisel   
   pole2[0] = 3; // zmena prvniho prvku 
   pole2[3] = '"retezec"'; // pridani ctvrteho prvku
   
   document.write("vypis pole2: <b>"+pole2[0]);
   document.write(", "+pole2[1]);
   document.write(", "+pole2[2]);
   document.write(", "+pole2[3]+"</b>");
  </script>
 </body>
</html>

record
Indexování pole řetězci místo celých čísel umožňuje použít pole (heterogení) také jako záznam.

záznam[ typy3.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Strukturované datové typy</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var kniha = new Array(); // kniha je typu pole

   // pridavani polozek se znakovym indexem
   kniha['jmeno'] = "C++ programovaci jazyk";
   kniha['cena'] = 699;
   kniha["autor"] = 'Bjarne Stroustrup';
   
   document.write("vypis: <br/>");
   document.write(" jmeno : "+kniha['jmeno']+"<br/>");
   document.write(" cena : "+kniha['cena']+"<br/>");
   document.write(" autor : "+kniha['autor']);
  </script>
 </body>
</html>

object
Třídu definujeme pomoci funkce, která je konstruktorem tohoto typu. Identifikátor funkce je jménem třídy. Instanci třídy (objekt) vytvoříme příkazem new.

třída[ typy4.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Třída</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   // preddefinovani metody pro tridu Kniha
   function zadej(jmeno, cena, autor) {
     this.jmeno = jmeno;
     this.cena = cena;
     this.autor = autor;
   }
   // preddefinovani metody pro tridu Kniha
   function vypis() {
     document.write("vypis() <br/>");
     document.write(" jmeno : "+this.jmeno+"<br/>");
     document.write(" cena : "+this.cena+"<br/>");
     document.write(" autor : "+this.autor+"<br/>");
   }
   
   //-------------------------------------------------
   // trida Kniha
   //-------------------------------------------------
   function Kniha(jmeno, cena, autor) {
    // atributy
     this.jmeno = jmeno;
     this.cena = cena;
     this.autor = autor;
     
    // metody (napojeni na preddefinove funkce)
     this.zadej = zadej;
     this.vypis = vypis;
   }
   //-------------------------------------------------

   // vytvoreni instance tridy Kniha
   var kniha = new Kniha;
   kniha.zadej("C++ programovaci jazyk", 699,
         'Bjarne Stroustrup');
   kniha.vypis();

   // vytvoreni dalsi instance tridy Kniha
   // volanim konstruktoru
   var kniha2 = new Kniha("ZEN", 100, "Kolektiv autorů");
   kniha2.vypis();
   
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

char
Pole znaků. Řetězce jsou reprezentovány jako vektory znaků.
   s = 'hello world';
   
structure
Záznam je heterogení datový typ a jeho položky tak mohou obsahovat libovolné další typy. Struktura je v Matlabu reprezentována polem. Strukturu je možné vytvořit najednou, voláním funkce struct() nebo jednotlivé položky přidávat postupně (výhoda interpretů).

struktura[ struct.m ]
% vytvoreni zaznamu 'kniha'
kniha.jmeno = 'C++ programovaci jazyk';
kniha.cena = 699;
kniha.autor = 'Bjarne Stroustrup';

% vypis informaci o knize
kniha

% vypis jmena
kniha.jmeno

matice
Matice je označení pro pole o dvou rozměrech (m * n). Protože je matice základním datovým typem Matlabu, má jednoduchý zápis a existují pro ni i speciální operátory.

matice[ matrix.m ]
% vytvoreni prazdne matice (0 * 0)
 a = []

% matice o jednom radku (1 * m) zde 1*3
 b = [1 1 2]

% generovani matice o jednom radku 
 % od 2 do 10 s prirustkem 1
  auto = 2:10
 % od -10 do 10 s prirustkem 5
  auto = -10:5:10
 % od 0.0 do 1.0 s prirustkem 0.3
  auto = 0:0.3:1

% matice o vice radcich (n * m) zde 2*3
 c = [1 1 2; 3 2 1]
 
% generovani matice o vice radcich
 auto = [1:3; 4:6]

% matice o vice radcich (n * m) zde 3*2
 d = [4 5; 2 2; 1 1]

% nasobeni matic (i * j)*(j * k)
 e = c * d

array

PHP

Typ prmoměnné neurčuje programátor (explicitně), ale rozhoduje o něm PHP podle kontextu použití proměnné.

string

Řetězec je posloupnost znaků kde každý znak má ASCII hodnotu 0..255. Řetězce mohou být libovolné délky. Znak zapíšeme jako řetězec o délce 1.

Znaky v řetězci lze indexovat jako pole operátorem {}. Pro konkatenaci (spojování) řetězců existuje operátor tečka .

array
Hodnotou v poli může být jakýkoliv typ včetně dalšího pole. Pole je reprezentováno jako uspořádaná mapa se strukturou (klíč - hodnota). Položky pole se indexují operátorem []. Jako u ostatních interpretovaných jazyků umožňuje i PHP uchovávat v poli prvky různých typů (heterogení typ) a přidávání prvků za běhu programu.

typy[ types2.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Datové typy 2</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   //float
   $f1 = 0.1;
   $f2 = 2.1e3;
   $f3 = -3E2;
   $f4 = -3E-2;
   
   //string
   echo '<h4>string</h4>';
   echo 'float: $f1 | $f2 | $f3 | $f4 ';
   echo '(řetězec v apostrofech nerozgeneruje proměnné)<br/>';
   
   // spojeni retezcu
   $s = 'hello';
   $s2 = $s . ' world !<br/>';
   echo $s2;
   
   // index
   echo "druhe pismeno '$s' je [", $s{1}, ']<br/>';
   
   //array
   echo '<h4>array</h4>';
   $pole = array(1, 3, 7); // pole 3 celych cisel
       
   //zmena a vypis druheho prvku       
   $pole[1] = 5;
   echo "druhy prvek pole[1]=$pole[1] <br/>";
   
   //pridani ctvrteho prvku typu retezec
   $pole[3] = '"retezec"';
   
   //vypis pole
   echo "pole : $pole[0], $pole[1], $pole[2], $pole[3]";
  ?>
 </body>
</html>

class
Třída je abstraktní datový datový typ. Spojuje data a operace (které lze na data aplikovat) do jednoho celku.

třída[ types4.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Datové typy: class</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   //class
   echo '<h4>class</h4>';   
   
   // --------------------------------------------------------------------
   // trida Kniha
   // --------------------------------------------------------------------
   class Kniha {
     var $jmeno;
     var $cena;
     var $autor;
     
     // konstruktor (stejne jmeno jako id tridy)
     function Kniha() {
      echo 'konstruktor Kniha()<br/>';
      $this->jmeno = 'nezadano';
      $this->cena = 0;
      $this->autor = 'nezadano';
     }
     
     // zadani obsahu 
     function zadej($jm, $c, $au) {
      $this->jmeno = $jm;
      $this->cena = $c;
      $this->autor = $au;
     }     
         
     // vypis 
     function vypis() {
      echo 'metoda vypis()<br/>';
      echo " jméno: $this->jmeno <br/>";
      echo " cena : $this->cena <br/>";
      echo " autor: ", $this->autor;
     }     
   }
   // --------------------------------------------------------------------
   
   // vytvoreni objektu, instance tridy Kniha
   $kniha = new Kniha;
   // vytvoreni automaticky zavolalo konstruktor Kniha

   //vyplneni obsahu 
   $kniha->zadej("C++ programovaci jazyk", 699,
          "Bjarne Stroustrup");
   
   //vypis obsahu 
   $kniha->vypis();
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS