english version while1 - stránky o programování

Zápis programu

Popis

Zápisem programu odlišujeme jednotlivé jazyky. Zápis odpovídá formě, z jaké je překladač schopen převést zdrojový kód (Pascal, C++,... ) na kód cílový (strojový kód, bytecode). U interpretů (JavaScript, PHP) je zápis interpretovatelnou formou.

Kaľdý program má právě jeden vstupní bod (začátek).

Vývojový diagram

Graf.

Přirozený jazyk

Slovní popis. Typickým popisem úlohy v přirozeném jazyce jsou přípravy jídel v kuchařkách:

 • vstup(ingredience: vařič, pánev, vejce)
 • algoritmus
  1. zapni vařič
  2. na vařič dej pánev
  3. je pánev rozpálená ? ne - jdi do bodu 3. / ano - jdi do bodu 4.
  4. přidej vejce
  5. čekej 3 minuty
  6. vypni vařič
 • výstup (jídlo: smažené vejce)

Na předchozím příkladu si můžeme vysvětlit vlastnosti algoritmu:

 1. Determinovanost - jednotlivé kroky a jejich pořadí jsou přesně určeny. Smažené vejce (výstup) nezískáme pokud prohodíme body 1. a 6. Navíc prohozením 1. a 6. porušíme i vlastnost Rezultativnosti - vytvoříme tak totiž zacyklený program kde budeme v bodě 3. donekonečna čekat na rozpálenou pánev.
 2. Hromadnost - algoritmus lze použít pro řešení obecné úlohy. Podle stejného algoritmu usmažíme libovolný počet vajec.
 3. Rezultativnost - algoritmus vede po konečném počtu kroků k výsledku. Provedením algoritmu získáme smažené vejce [transformujeme vejce (vstup) na smažené vejce (výstup)].

JSA

Textové soubory (.asm) nebo vkládaný assembler v některém vyšším programovacím jazyce. Zápis odpovídá strojovým instrukcím vyjádřených symbolickým jménem. Například symbolické mov eax, 2 odpovídá 10111000 00000010 00000000 00000000 00000000 ve strojovém kódu (jde o přesun 32-bitového celého čísla do 32-bit registru eax).

Pro zápis existují dvě konvence: Intel a AT&T. Vkládaný Intel používá MS Visual C++ a AT&T zase překladače gcc (MinGW, Dev-C++). Opomineme-li obrácený zápis, má assembler AT&T "blíže" ke strojovému kódu než Intel a programování v něm dá více práce: například je nutné explicitně uvádět formát operandů instrukce (AT&T movb/movd/movl jako přesuň bajt/slovo/dvojslovo vs. Intel mov pro přesun bajtu, slova i dvojslova).

Dva následující kódy uloží hodnotu 2 do registru eax:

 • Intel: operace cíl, zdroj (mov eax, 2)
 • AT&T: operace zdroj, cíl (movl 2, %eax)

Věnujeme se procesorům s instrukční sadou x86 (386, 486, Pentium...) včetně klonů AMD. Jiné procesory budou mít zpravidla odlišnou instrukční sadu a uvedené příklady na ně nebudou přenositelné.

.asm

Zdrojové soubory lze překládat například překladačem NASM (Netwide Assembler pro Windows, Linux, Unix, FreeBSD).kostra programu[ program.asm ]
;16-bitovy model
 bits 16

;zacatek casti s instrukcemi
 segment code 
	
;zacatek programu
..start: 
  ;nastaveni segmentu
  mov ax,DATA
  mov ds,ax    ;data segment
  mov ax,stack 
  mov ss,ax    ;stack segment
  mov sp,stacktop ;stack pointer

  ;TODO : vlozte svuj kod...
   mov ax, 2
   add ax, 2 ;v ax je 4 = 2 + 2

  mov ah,4ch   ;ukonceni programu
  int 21h

;data programu
 segment DATA

;rezervace pameti pro zasobnik
 segment stack stack 
    resb 1000
     
;vrchol zasobniku = adresa konce rezervovane pameti pro zasobnik
stacktop:	 

Vkládaný assembler Intel

Vkládaný assembler v MS Visual Studio C++ uzavřeme do bloku __asm { } .__asm { }[ intel.cpp ]
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
 int c;
 
 __asm {
  mov eax, 2 ; eax = 2
  add eax, 2 ; eax = eax + 2
  mov c, eax ; c  = eax
 }
 
 printf("vysledek 2+2=%d", c);
 return 0;
}

Vkládaný assembler AT&T

Vkládaný assembler pro překladače GCC uzavřeme do bloku asm ( );.asm ( )[ att.cpp ]
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int c;
  
  asm (
     " movl $2, %%eax ; " /* eax = 2     */
     " addl $2, %%eax ; " /* eax = eax + 2  */
     " movl %%eax, %0 ; " /* c  = eax    */  
       
     :"=r"(c)       /* vystup do c   */
     :          /* vstup (prazdne) */
     :"%eax"       /* pouzity registr */
    ); 
       
    
  printf("vysledek 2+2=%d", c);
  
 return 0;
}

Pascal

Pascal je jako vyšší programovací jazyk také modulární. Program se skladá z jednoho hlavního programu a libovolného počtu modulů (=jednotek). Jednotky mohou pro svou činnost používat další jednotky. Zdrojové souboy programu a jednotek mají příponu .pas.

Hlavní programprogram[ fact1.pas ]
program faktorial; {nepovinne uvedeni jmena programu}

const     {deklarace konstant}
  X = 5;

type     {deklarace typu}
  TTyp = integer;

var      {deklarace promennych}
  vysledek : TTyp; {vysledek je typu integer}


{funkce identifikator (parametry)  : typ funkce }
function fk      (n : integer) : integer;
 { lokalni deklarace const,type,var,function,procedure }
begin
 {rekurzivni zapis vypoctu faktorialu}
 if n = 0 then
  fk := 1
 else
  fk := fk(n-1) * n;
end;


{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
 { vypocet faktorialu hodnoty konstanty X }
 vysledek := fk( X );

 {vypis vysledku (pro X=5 je fk(X)=5*4*3*2*1*1=120) }
 writeln('faktorial (',X,') = ',vysledek)
end.

Hlavní program používající jednotkuprogram[ fact.pas ]
program faktorial; {nepovinne uvedeni jmena programu}

uses func; {pripojeni jednotky s funkci fk() }

const     {deklarace konstant}
  X = 5;

type     {deklarace typu}
  TTyp = integer;

var      {deklarace promennych}
  vysledek : TTyp; {vysledek je typu integer}


{zacatek programu ... prikazova cast}
begin
 { vypocet faktorialu hodnoty konstanty X }
 vysledek := fk( X );

 {vypis vysledku (pro X=5 je fk(X)=5*4*3*2*1*1=120) }
 writeln('faktorial (',X,') = ',vysledek)
end.jednotka[ func.pas ]
unit func;

{rozhrani jednotky : bude dostupne mimo jednotky }
interface

function fk (n : integer) : integer;{implementace rozhrani jednotky}
implementation

{funkce identifikator (parametry)  : typ funkce }
function fk      (n : integer) : integer;
 { lokalni deklarace const,type,var,function,procedure }
begin
 {rekurzivni zapis vypoctu faktorialu}
 if n = 0 then
  fk := 1
 else
  fk := fk(n-1) * n;
end;


{prikazova cast}
begin
 {pripadna inicializace jednotky}
end.

C/C++

Jazyk C je typický zástupce modulárních jazyků. Samotné C má jen minimální počet příkazů a všechny ostatní poskytují knihovny.

Právě jeden z modulů musí obsahovat funkci main() jako vstupní bod (=začátek) programu. Funkce main() bude zavolána jako první při spuštění programu.

Každý modul má své rozhraní (.h) kde je deklarováno co modul "nabízí". Pro C++ jako nástupce C platí to samé.

C

Moduly mají příponu .c.

C++

Moduly mají příponu .cc, .cpp, .cxx, .c++, .C podle překladače.

main()[ main.cpp ]
#include <stdio.h> //knihovna s funkci printf() 
#include "power.h" //knihovna s funkci power() 

// konstanty
const int X = 2;
const int E = 8;

int main (int argc, char *argv[]) {
  int vysledek;
  vysledek = power(X, E);  
  printf(" power(%d, %d) = %d", X, E, vysledek);
}modul[ power.cpp ]
#include "power.h" //rozhrani knihovny

int power (int n, int e) {
  int r = 1; 
  while(e--) {
   r = r*n;
  }   
  return r;
}rozhrani modulu power.cpp[ power.h ]
/* nasledujici dva radky zajisti, ze se rozhrani
  vlozi pouze jednou */
#ifndef POWER_H 
#define POWER_H

extern int power (int n, int e);

#endif // POWER_H

Java

Program tvoří skupina tříd. Z nich má právě jedna metodu main (vstupní bod programu). Každá třída je zpravidla (i pro lepší přehlednost) v samostatném souboru .java. V jednom .java zdrojovém souboru může být nejvýše jedna třída veřejná (public).main()[ hello.java ]
public class Main {
  
  /** Prazdny konstruktor tridy Main */
  public Main() {
  }
  
  /**
   * @param args argumenty z prikazoveho radku
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("ahoj svete!");
  }
}

JavaScript

Zápis v HTML

Vložený kód uvnitř <script> bude automaticky proveden v průběhu zobrazení stránky. </script>v html[ zapis1.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Zapis1</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   document.write("Vypsano JavaScriptem");
  </script>
 </body>
</html>

Externí soubor .js

Jméno souboru jako atribut <script>. Kód uvnitř .js souboru bude automaticky proveden v průběhu zobrazení stránky. Zápis je vhodný pro funkce.skript[ den.js ]

document.write("Vypsano externim JavaScriptem");

function den() {
  var date = new Date();
  window.alert('dnes je '+date.getDate()+'.'+(1 + date.getMonth())+'.');
}atribut[ zapis2.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Zapis2</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript" src="den.js">
  </script>
 </body>
</html>

Událost (s funkcí v externím souboru)udalost onclick[ zapis3.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Zapis3</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript" src="den.js">
  </script>
  
  <b onclick="den();">klikni mysi na tucny text</b>
 </body>
</html>

Matlab

Interaktivní režim

Postupný zápis příkazů do Command window. Středník za příkazem potlačí výstup výsledku příkazu. V následujícím příkladě přiřadíme do a součet 2+2. Matlab dosud proměnou a nezná a automaticky ji vytvoří (přidělí paměť) jako typ double (desetinné číslo s dvojitou přesností).

>> a = 2+2 a = 4

Dávkový soubor (.m)

Vytvořením nového souboru euklid.m se z něj pro Matlab stane nový příkaz euklid, spojený s funkcí euklid uvnitř .m souboru (jméno funkce a jméno souboru jsou shodné).přidání nové funkce[ euklid.m ]
function max = euklid(a, b);
% funkce euklid (Eukliduv algoritmus)
% nejvetsi spolecny delitel cisel a,b
% ------------------------------------------------
% vstup  a,b ... povinne
% vystup max ... nejvetsi spolecny delitel
% ------------------------------------------------
while b~=a   %dokud je b ruzne od a
  if a>b    %a je vetsi nez b
   a = a-b; %sniz a o b
  else     %a je mensi nez b
   b = b-a; %sniz b o a
  end
end
max = a; %vysledek (a == b)

volání funkce
>> c = euklid(2,18) c = 2

Aplikace (.fig)

V Matlabu lze poměrně snadno vytvářet také aplikace s GUI (grafickým rozhraním). Následující ukázka aplikace počítá všechny největší společné dělitele zadaného čísla (editační pole) s číselnou osou 1 až 20. Návrh aplikace .fig obsahuje: editační pole, tlačítko a graf. Pro stisk tlačítka byl přidán krátký kód pro výpočet a výstup do grafu.

návrh aplikace
návrh aplikace
výsledná aplikace
výsledná aplikace
zdrojový kód aplikace [gui.m]
návrh aplikace [gui.fig]

PHP

Zápis pro HTMLhtml[ zapis1.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Zapis1</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   echo "Vygenerovano PHP skriptem";
  ?>
 </body>
</html>html[ zapis2.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Zapis2</title>
 </head>
 
 <body>
  <script language="php" >
   echo "Vygenerovano PHP skriptem";
  </script>
 </body>
</html>

Externí soubor s funkcemimodul[ funkce.php ]
<?php

function GetIP() {
	  $ip1=getenv('REMOTE_ADDR');
	  $ip2=getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');

	  if ($ip2!='' and ip2long($ip2)!=-1) 
		  $finalIP=$ip2; 
	  else 
		  $finalIP=$ip1;

	  $finalIP=substr($finalIP,0,15);
	  return $finalIP;
}

 ?>
html[ zapis3.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Funkce</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   include "funkce.php"; // pripojeni souboru s funkcemi
   
   $ip = GetIP();
   echo "Vase IP adresa je: <b>", $ip,"</b><br/>";
   echo "hostname : <b>", gethostbyaddr($ip),"</b>";
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS