english version while1 - stránky o programování

Cyklus s počtem opakování 1 až n (repeat)

Popis

Cyklus repeat použijeme, pokud počet jeho opakování není předem znám, ale víme, že musí proběhnout alespoň jedenkrát. Typická je reakce programu na uživatelský stisk klávesy (například výběr položky v menu).

Vývojový diagram

vyvojovy diagram prikazu repeat
Prováděj příkaz P1 dokud není splněna podmínka alfa.

Přirozený jazyk

Prováděj příkaz dokud není splněna podmínka.

JSA

 • Realizace pomocí instrukcí skoku:
  • opakování - nepodmíněný skok na začátek cyklu
  • ukončení - podmíněný skok za tělo cyklu při nesplněné podmínce


AT&T - do while cyklus[ gcc_dowhile.cpp ]
/* - pocitani delky retezce (str)
 * - retezec nesmi byt prazdny (do while)
 */

#include <stdio.h> /* printf() */

char *str ="aaacba"; 

int main(int argc, char *argv[]) {
  int delka = 0; /* pocet znaku v retezci */
  
  asm (
     " movl $0, %%ecx ; "  /* ecx = 0 */  
     " movl %1, %%esi ; "  /* nacteni retezce do (ds:esi) */
     "DO: ;     "
     " incl %%ecx ;   "  /* zvyseni poctu znaku o 1 (al!=0) */     
     " lodsb ;     "  /* (al) = str[i] */
     " cmpb $0, %%al ; "  /* porovnani znaku $0=='\0' s (al)*/
     " jz ENDWHILE ;  "     
     " jmp DO ;   "
     "ENDWHILE: ;    "     
     " movl %%ecx, %0 ; "  /* delka = ecx */
     
     :"=r" (delka)      /* vystup do delka */
     :"m" (str)       /* vstup str */
     :"%eax","%esi", "%ecx" /* pouzite registry */
    ); 
       
    
  printf("delka (%s) je (%d) znaku", str, delka);
  
 return 0;
}

Pascal

 repeat
  p1; 
  p2; 
  ... 
  pN;
 until výraz;
 • Hodnotou výrazu musí být typ boolean: výsledek relačních operátorů nebo datový typ boolean.
 • Vyhodnocení výrazu podle překladače (zkrácené/úplné).
 • Opakování (provádění příkazů cyklu p1, p2, ... ,pn) končí vyhodnocením výrazu jako true.
 • Tělo cyklu repeat ... until tvoří složený příkaz.


čtení kláves[ repeat.pas ]
{ prikaz case - cteni klaves }
var
  ch : char; {nactena klavesa}
  konec : boolean;
begin
 konec := false;
 writeln('Stisknete znakovou klavesu a pote enter. ');
 writeln('Stisknete pouze enter pro ukonceni programu. ');

 repeat
  write('stisknete klavesu : ');
  readln(ch); {nacteni stisknute klavesy}
  case ch of
    ';' : writeln(' strednik ');
    '(', ')', '[', ']' : writeln(' zavorka ',ch);
    '0'..'9' : writeln(' cislice ',ch);
    'a'..'z' : writeln(' male pismeno ',ch);
    'A'..'Z' : writeln(' velke pismeno ',ch);
    else
      konec := true; {jina klavesa = konec}
  end;
 until konec;
end.

C/C++

do příkaz while (výraz)
 • Opakování (provádění příkazu) probíhá dokud je výraz vyhodnocen jako nenulový.
 • Příkaz continue přeskočí všechny ostatní příkazy posloupnosti příkazů cyklu a pokračuje další iterací nejbližšího cyklu.
 • Příkaz break předčasně ukončí nejbližší cyklus.


dowhile[ dowhile.cpp ]
// prikaz do ... while

#include <stdio.h> //knihovna s funkci printf() 

int main (int argc, char *argv[]) {
  int i = 1;
  do {
    printf(" index %d\n", i);
    if(i==3)
      break; //ukonceni pri hodnote 3 
    i++; 
  } while (i <= 5); 
}

Java

do příkaz while (výraz)
 • Hodnotou výrazu musí být typ boolean (nebo Boolean): výsledek relačních operátorů nebo datový typ boolean.
 • Opakování (provádění příkazu) probíhá dokud je výraz vyhodnocen jako true.
 • Příkaz continue přeskočí všechny ostatní příkazy posloupnosti příkazů cyklu a pokračuje další iterací nejbližšího cyklu.
 • Příkaz break předčasně ukončí nejbližší cyklus.


cyklus do while[ testdowhile.java ]
/*
 * testdowhile.java
 */

package statements;

public class testdowhile {
  public testdowhile() {
  }
  public static void main(String[] args) {
    int i=1;
    do {
      System.out.println(" index: "+i);             
      if(i==3)
        break; //ukonceni pri hodnote 3
      i++;            
    } while(i<5);
  }          
}

JavaScript

do příkaz while (výraz)
 • Opakování (provádění příkazu) probíhá dokud je výraz vyhodnocen jako nenulový.
 • Příkaz continue přeskočí všechny ostatní příkazy posloupnosti příkazů cyklu a pokračuje další iterací nejbližšího cyklu.
 • Příkaz break předčasně ukončí nejbližší cyklus.


do ... while[ dowhile.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Cyklus while</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var i = 0;
   
   do {
     i++;    
     if(i==3)
       continue; //preskoceni hodnoty 3
     document.write(" index: "+i+"<br/>");       
   } while(i < 5);
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

PHP

do příkaz while (výraz)
 • Opakování (provádění příkazu) probíhá dokud je výraz vyhodnocen jako TRUE.
 • Příkaz continue přeskočí všechny ostatní příkazy posloupnosti příkazů cyklu a pokračuje další iterací nejbližšího cyklu.
 • Příkaz break předčasně ukončí nejbližší cyklus.


do ... while[ dowhile.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Cyklus do...while</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   $i=1;
   do {
    echo " i $i <br/>";       
    $i++;    
   } while ($i<=5);
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS