english version while1 - stránky o programování

Neúplný podmíněný příkaz (if)

Popis

Neúplný podmíněný příkaz umožňuje vybrat k realizaci jeden příkaz na základě splnění podmínky. Podmínku tvoří výraz jehož výsledkem je nejčastěji logický typ (boolean) s hodnotou true (podmínka byla splněna) nebo false (podmínka nebyla splněna). Hodnotou výrazu může být i celočíselný typ s hodnotou 0 (podmínka nebyla splněna) nebo různé od 0 (podmínka byla splněna).

Vývojový diagram

vyvojovy diagram prikazu if
provedení příkazu P na základě splnění podmínky alfa

Přirozený jazyk

Proveď příkaz pokud je podmínka splněna.

JSA

Hodnotu výrazu rozhodující o cestě řízení programu lze vytvořit libovolnou instrukcí ovlivňující registr příznaků. Část programu, kterou je potřeba vynechat při nesplnění podmínky přeskočíme některou z instrukcí podmíněných skoků.

NASMporovnání dvou čísel[ if2.asm ]
; porovnani dvou cisel (bez znamenka 0..9)

bits 16
    
segment code 
..start: 
 mov ax, data	
 mov ds, ax 
 mov ax, stack 
 mov ss, ax 
 mov sp, stacktop

; porovnani s ulozenim vetsiho cisla do reg (al)    
 mov al, 1  ; ulozeni (a) do registru (al)
 mov bl, 5  ; ulozeni (b) do registru (bl)
 cmp al, bl ; porovnani 
 jae skip  ; (a) je vetsi nebo rovno (b) - skok na navesti skip
 mov al, bl ; (b) je vetsi nez (a), prepis obsahu registru (al)
skip:
    
; vypis vetsiho cisla jako jeden ASCII znak
 add al, '0' ; pricteni ASCII 0 (48) pro znakovy vypis
 mov dl, al
 mov ah, 2
 int 21h
	
; vypsani zpravy 'je vetsi'
 mov dx, strres
 mov ah, 9 
 int 21h
     
; cekani na stisk klavesy po vypsani zpravy
; vypsani zpravy
 mov dx, strwait 
 mov ah, 9 
 int 21h
 
; nacteni klavesy
 mov ah, 8		
 int 21h

; navrat do OS
 mov ah, 4ch 
 int 21h

segment data 
strres  	db ' je vetsi', 13, 10, '$'
strwait  	db 'Stisknete klavesu...', 13, 10, '$'
    
segment stack stack 
    resb 64 
stacktop:

vkládaný IntelIntel - přiřazení většího čísla[ asm_if.cpp ]
// - zjisteni vetsiho cisla (bez znamenka 0..255)
// - vetsi cislo bude ulozeno v registru (al)
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  unsigned char a = 2;
  unsigned char b = 5;
  unsigned char c;   //maximum (a),(b)

  __asm
  {
   mov al, a  // ulozeni (a) do registru (al)
   mov bl, b  // ulozeni (b) do registru (bl)
   cmp al, bl // porovnani (a) s (b)
   jae IS_A  // (a) je vetsi nebo rovno (b) - skok na navesti IS_A
   mov al, bl // (b) je vetsi nez (a), prepis obsahu registru (al)
  IS_A:
   mov c, al  // ulozeni vetsiho cisla do (c)
  }

  printf(" vetsi z cisel %d a %d je %d \n", a, b, c);

  return 0;
}

vkládaný AT&TAT&T - přiřazení většího čísla[ gcc_if.cpp ]
/* - zjisteni vetsiho cisla (bez znamenka 0..255)
 * - vetsi cislo bude ulozeno v registru (al)
 */
#include <stdio.h> /* printf() */

int main(int argc, char *argv[]) {
  unsigned char a = 1;
  unsigned char b = 250;
  unsigned char max; /* maximum z (a),(b) */
  
  asm (
     " movb %1, %%al ; "  /* al = a  */
     " movb %2, %%bl ; "  /* bl = b  */
     " cmp %%bl, %%al ; " /* porovnani registru al s bl */
     " jae MAX_A ; "   /* skok na navesti MAX_A pri (al>=bl) */
     " movb %%bl, %%al ; " /* al = bl (bl je vetsi) */  
     "MAX_A: ; "     
     " movb %%al, %0 ; "  /* max = al */  
       
     :"=r"(max)      /* vystup do max */
     :"r"(a), "r"(b)   /* vstup a,b */
     :"%al","%bl"     /* pouzite registry */
    ); 
       
    
  printf("vetsi z (%d, %d) je %d", a, b, max);
  
 return 0;
}

Pascal

if výraz then příkaz
 • Hodnotou výrazu musí být typ boolean: výsledek relačních operátorů nebo datový typ boolean.
 • Vyhodnocení výrazu podle překladače (zkrácené/úplné).


přiřazení většího čísla[ if.pas ]
{ prikaz if - zjisteni vetsiho cisla }
var
   a,b : integer;
   c  : integer; {maximum a,b}

begin
  a := 7;
  b := 5;
  c := b;  {inicializace hodnotou b}

  {prepis c hodnotou a, je-li a vetsi nez b}
  if a > b then c:=a;

  writeln('vetsi z ',a,' a ',b,' je ', c);
end.

C/C++

if (výraz) příkaz
 • Příkaz je proveden pokud je hodnota výrazu nenulová (výraz!=0).
 • Relační operátory vrací hodnotu 1, když je srovnání pravdivé, jinak vrací hodnotu 0.
 • Ve výrazu lze použít:
  • operátor přiřazení (=), jehož hodnotou bude přiřazovaná hodnota (pozor na ozávorkování kvůli precedenci operátorů )
  • samostatnou celočíselnou proměnnou nebo konstantu
  • nebo jiný aritmetický výraz s celočíselným výsledkem


if[ if.cpp ]
// prikaz if

#include <stdio.h> //knihovna s funkci printf() 

int main (int argc, char *argv[]) {
  int a=2, b=3;
  int max = b; //inicializace maxima druhym cislem (b)
  
  if(a > max)
    max = a; //prepsani maxima prvnim cislem pokud je vetsi

  printf(" vetsi z cisel (%d, %d) je %d", a, b, max);
}

Java

if (výraz) příkaz
 • Hodnotou výrazu musí být typ boolean (nebo Boolean): výsledek relačních operátorů nebo datový typ boolean.


if[ testif.java ]
/*
 * testif.java
 */

package statements;

public class testif {
  public testif() {
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int a=2, b=3;
    int max=b; //inicializace maxima druhym cislem (b)
    
    if(a > max)
      max = a; //prepsani maxima prvnim cislem pokud je vetsi

    System.out.println(" vetsi z cisel ("+a+", "+b+") je "+max);    
  }  
}

JavaScript

if (výraz) příkaz
 • Příkaz je proveden pokud je hodnota výrazu nenulová (výraz!=0).
 • Relační operátory vrací hodnotu 1, když je srovnání pravdivé, jinak vrací hodnotu 0.
 • Ve výrazu lze použít:
  • operátor přiřazení (=), jehož hodnotou bude přiřazovaná hodnota (pozor na ozávorkování kvůli precedenci operátorů )
  • samostatnou celočíselnou proměnnou nebo konstantu
  • nebo jiný aritmetický výraz s celočíselným výsledkem


if[ if.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Neúplný podmíněný příkaz</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var a=2, b=3; 
   var max = b; //inicializace maxima druhym cislem (b)
   
   if(a > max)
     max = a; //prepsani maxima prvnim cislem pokud je vetsi 
     
   document.write("vetsi z cisel "+a+" a "+b+" je "+max+" <br/>");
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

 if logický_výraz 
   p1; 
   p2; 
   ...
   pN; 
 end
 • Hodnotou výrazu musí být typ logical : výsledek relačních operátorů nebo datový typ logical.
 • Jiné typy než logical budou na tento typ převedeny. Hodnotu true (1) mají typy jejichž všechny prvky jsou nenulové. Prázdné pole bude vyhodnoceno jako false (0).


výběr většího čísla[ mif.m ]
%prikaz if - zjisteni vetsiho cisla
a = 2;
b = 5;
max = a; %inicializace maxima prvnim cislem

if b > max
  max = b;
end

disp(sprintf('vetsi cislo z %d a %d je %d', a, b, max));

PHP

if (výraz) příkaz
if (výraz): p1; p2; ... pN; endif;
 • Hodnotou výrazu musí být typ boolean : výsledek relačních operátorů nebo datový typ boolean.
 • Jiné typy než boolean budou na tento typ převedeny.


html[ if.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Neúplný podmíněný příkaz</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   $a = 2;
   $b = 3;
   $max = $b; // inicializace maxima
   
   if($a > $max)
    $max = $a;

   echo "vetsi z cisel $a a $b je $max";
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS