english version while1 - stránky o programování

Podmíněný příkaz (case)

Popis

Podmíněný příkaz case umožňuje vybrat k realizaci jeden nebo několik příkazů z více příkazů na základě výrazu ordinálního typu.

Každé návěští (konstanta) musí být unikátní, tj. nesmí se opakovat a to ani jako část jiného intervalu (Pascal).

Hodnota výrazu bývá nejčastěji ordinálního typu mimo logický typ boolean.

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

Proveď některý z příkazů na základě porovnání s ordinální hodnotou.

JSAAT&T - operace {+,-,*}[ gcc_switch.cpp ]
/* - operace {+,-,*} dvou cisel (se znamenkem na 32-bitu)
 * - pro 32-bit, C/C++
 */
#include <stdio.h> /* printf() */

int main(int argc, char *argv[]) {
  int a = 2;
  int b = 10;
  int result; /* vysledek (a) {+,-,*} (b) */
  
  /* kod operace (op)
   *  + ... 0
   *  - ... 1
   *  * ... 2
   */
  int op = 2; 

  /* znaky operatoru pro zaverecny vypis vysledku */
  char str_op[] = {'+', '-', '*'};  
  
  /* kontrola hodnoty operatoru:
   * (op) indexuje pole (str_op) a nesmi tak byt 
   * mimo jeho meze <0, 2>
   */
  if(op<0 || op>2) {
    printf("CHYBA : Operator mimo rozsah pole.");
    return 0; /* predcasne ukonceni programu */
  }
  
  asm (
     " movl %3, %%eax ; " /* eax = op  */
     " cmp $0, %%eax ; " /* porovnani registru eax s 0 (eax-0)*/
     " jnz SKIP_PLUS ; " /* skok na navesti SKIP_PLUS pri (eax!=0) */
    /* 0 : soucet */   
     " movl %1, %%eax ; "  /* eax = a */  
     " movl %2, %%ebx ; "  /* ebx = b */  
     " addl %%ebx, %%eax ; "/* eax = eax + ebx */       
     " jmp ENDSWITCH ; "  /* skok na navesti ENDSWITCH */
     
     "SKIP_PLUS: ; "     
     " cmp $1, %%eax ; " /* porovnani registru eax s 1 (eax-1)*/   
     " jnz SKIP_MINUS ; " /* skok na navesti SKIP_MINUS pri (eax!=1) */
    /* 1 : rozdil */        
     " movl %1, %%eax ; "  /* eax = a */  
     " movl %2, %%ebx ; "  /* ebx = b */  
     " subl %%ebx, %%eax ; "/* eax = eax - ebx */  
     " jmp ENDSWITCH ; "  /* skok na navesti ENDSWITCH */
     
     "SKIP_MINUS: ; "     
    /* 2 : soucin */        
     " movl %1, %%eax ; "  /* eax = a */  
     " movl %2, %%ebx ; "  /* ebx = b */  
     " imull %%ebx, %%eax ; "/* eax = eax * ebx */  
     
     "ENDSWITCH: ; "
     " movl %%eax, %0 ; "  /* result = eax */ 
     
     :"=r"(result)      /* vystup do result */
     :"r"(a), "r"(b), "r"(op) /* vstup a, b, op */
     :"%eax","%ebx"      /* pouzite registry */
    ); 
       
    
   printf("vysledek %d %c %d = %d", a, str_op[op], b, result);
  
 return 0;
}

Pascal

 case výraz of 
  k1    : p1; 
  k2..k4  : p2; 
  k5,k6,k7 : p3; 
  else p4;
 end;
 • Hodnotou výrazu musí být ordinální typ.
 • Místo konstanty k1 lze zapsat interval k2..k4 nebo výčet konstant oddělených čárkou k5,k6,k7.
 • Volitelná je alternativní část else, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.
 • Příkazem může být i složený příkaz begin ... end;.


čtení kláves[ case.pas ]
{ prikaz case - cteni klaves }
var
  ch : char; {nactena klavesa}
begin
  write('stisknete znakovou klavesu a pote enter: ');

  readln(ch);
  case ch of
    ';' : writeln(' strednik ');
    '(', ')', '[', ']' : writeln(' zavorka ',ch);
    '0'..'9' : writeln(' cislice ',ch);
    'a'..'z' : writeln(' male pismeno ',ch);
    'A'..'Z' : writeln(' velke pismeno ',ch);
    else
      writeln(' jina klavesa ');
  end;
end.

C/C++

 switch (výraz) { 
  case k1 : p1;
  case k2 :
  case k3 : p2;
       p3;
       break; 
  default :
       p4;
 }
 • Po nalezení první shody mezi konstantou některého case a hodnotou výrazu začíná provádění příkazů za case. Provádění příkazů pokračuje i přes ostatní návěští case a končí až prvním příkazem break nebo return.
 • Volitelná je alternativní část default, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.


switch[ switch.cpp ]
// prikaz switch

#include <stdio.h> //knihovna s funkci printf() 

int main (int argc, char *argv[]) {
  int a = 2;
  switch (a) {
    case 0: printf("nula"); break;
    case 1: 
    case 2: 
    case 3: 
      printf("1, 2 nebo 3"); 
     break;
    default: 
      printf("zaporne cislo nebo cislo vetsi nez 3"); 
  }  
}

Java

 switch (výraz) { 
  case k1 : p1;
  case k2 :
  case k3 : p2;
       p3;
       break; 
  default :
       p4;
 }
 • Typ výrazu musí být ordinální : char, byte, short, int, Character, Byte, Short, Integer nebo enum.
 • Po nalezení první shody mezi konstantou některého case a hodnotou výrazu začíná provádění příkazů za case. Provádění příkazů pokračuje i přes ostatní návěští case a končí až prvním příkazem break nebo return.
 • Volitelná je alternativní část default, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.


switch[ testswitch.java ]
/*
 * testswitch.java
 */

package statements;

public class testswitch {
  public testswitch() {
  }
  
  public static void main(String[] args) {
   int a=2;
   
   switch (a) {
    case 0: System.out.println("nula"); break;
    case 1: 
    case 2: 
    case 3: 
      System.out.println("1, 2 nebo 3"); 
     break;
    default: 
      System.out.println("zaporne cislo nebo cislo vetsi nez 3"); 
   }       
  }    
}

JavaScript

 switch (výraz) { 
  case k1 : p1;
  case k2 :
  case k3 : p2;
       p3;
       break; 
  default :
       p4;
 }
 • Po nalezení první shody mezi konstantou některého case a hodnotou výrazu začíná provádění příkazů za case. Provádění příkazů pokračuje i přes ostatní návěští case a končí až prvním příkazem break nebo return.
 • Volitelná je alternativní část default, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.


switch[ switch.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Podmíněný příkaz switch</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var a=2; 
   
   switch (a) {
    case 0: document.write("nula"); break;
    case 1: 
    case 2: 
    case 3: 
      document.write("1, 2 nebo 3"); 
     break;
    default: 
      document.write("zaporne cislo nebo cislo vetsi nez 3"); 
   }       
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

 switch výraz 
   case k1
     příkazy
   case {k2, k3, k4}
     příkazy
   otherwise
     příkazy
 end
 • Typem výrazu musí být skalární typ nebo řetězec.
 • Posloupnost příkazů některého case může být vybrána při rovnosti s některou z více uvedených konstant {k2, k3, k4} (konstantní cell array).
 • Odlišně od jazyka C zde příkaz switch nepropadává až po první příkaz break. Každá posloupnost příkazů vybraného case končí následujícím case, otherwise nebo koncem příkazu end.
 • Volitelná je alternativní část otherwise, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.


switch[ mswitch.m ]
%prikaz switch 
a = 1;

switch a
  case 0 
    disp('nula');
  case {1, 2, 3} 
    disp('1, 2 nebo 3');
  otherwise
    disp('zaporne cislo nebo cislo vetsi nez 3');
end

PHP

 switch (výraz) { 
  case k1 : p1;
  case k2 :
  case k3 : p2;
       p3;
       break; 
  default :
       p4;
 }
 • Typ výrazu musí být integer, float nebo string.
 • Po nalezení první shody mezi konstantou některého case a hodnotou výrazu začíná provádění příkazů za case. Provádění příkazů pokračuje i přes ostatní návěští case a končí až prvním příkazem break nebo return.
 • Volitelná je alternativní část default, která bude vybrána, pokud se žádná z předchozích konstant neshoduje s hodnotou výrazu.


switch[ switch.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Podmíněný příkaz switch</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   $a = 2;
   switch ($a) {
     case 0: echo "nula"; break;
     case 1: 
     case 2: 
     case 3: 
       echo "1, 2 nebo 3"; 
      break;
     default: 
       echo "zaporne cislo nebo cislo vetsi nez 3"; 
   }
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS