english version while1 - stránky o programování

Parametry funkce

Popis

 • parametry se definují v hlavičce procedury
 • volané hodnotou - V těle funkce se vytvoří pomocná proměnná, do které je kopírován obsah parametru. Funkce pracuje s pomocnou proměnou a hodnotu parametru tak nemění.
 • volané odkazem - Funkce pracuje s adresou proměnné předané parametrem. Hodnota předané proměnné tak může být změněna. Předávání parametrů odkazem je výhodné i pro objemné struktury kde urychlíme program ušetřením kopírování jejich obsahu do pomocné proměnné.

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

JSA

NASM

 • Parametry lze předávat v zásobníku, v registrech nebo uložením do paměti.


predani parametru podprogramu (použita knihovna proc.asm)[ param.asm ]
; funkce n-te mocniny
; + parametry (zaklad, exponent) predane zasobnikem
; + navratova hodnota funkce predana registrem (ax)

bits 16

%include "proc.asm" ;pripojeni procedur

segment code 
;----------------------------------------------------------------------------
; mocnina : vypocet n-te mocniny 
; vypocitana hodnota v (ax)
;----------------------------------------------------------------------------
  mocnina:
   push bp
   mov bp, sp ; adresovani parametru od vrcholu zasobniku
   push bx ; ulozeni registru, ktere budou prepsany
   push cx
   
   mov bx, [bp+6] ; zaklad (bx)
   mov cx, [bp+4] ; exponent (cx)   
   
; vypocet mocniny 1*(bx)*(bx)*....
   mov ax, 1
   jcxz ENDFOR
FOR   
   mul bx
   loop FOR
ENDFOR:

   pop bx   ; obnoveni registru
   pop cx
   pop bp   
   ret 4   ; navrat do programu 
         ; s odebranim parametru 4B - odebira volany
;----------------------------------------------------------------------------	

..start: 
 mov ax, data	
 mov ds, ax 
 mov ax, stack 
 mov ss, ax 
 mov sp, stacktop

; predani parametru zasobnikem
 push word [A]
 push word [E]
 call mocnina ; volani podprogramu

 call printw  ; vypis navracene hodnoty (ax -> 0..65535)
 
 call printnl ; novy radek
 call press  ; cekej na stisk klavesy


; navrat do OS
 mov ah, 4ch 
 int 21h


	segment data
A     dw  2  ;zaklad
E     dw  9  ;exponent

Pascal

 • volané hodnotou - procedure print(a:integer);
 • volané odkazem - Klíčové slovo var. procedure inc(var a:integer);
 • Závorky () se vynechávají pokud je seznam parametrů prázdný procedure print;
 • Parametry jsou na zásobníku uloženy zleva doprava a po ukončení podprogramu je ze zásobníku odstraňuje volající (program).

C/C++

 • volané hodnotou - void print (int a) { }
 • volané odkazem - void inc (int& a) { a++; }
 • Parametry jsou na zásobníku uloženy zprava doleva (kvůli možnosti proměnného počtu) a po ukončení podprogramu je ze zásobníku odstraňuje volaný (podprogram).
 • typ identifikátor () { } Seznam parametrů může být prázdný.
 • void inc (int& a, int plus=1) { a+=plus; } Parametry s implicitní hodnotou se umísťují na konec seznamu parametrů a při volání funkce je lze vynechat (bude použita implicitní hodnota).
 • void printf (const char* ...); Funkce s nespecifikovaným počtem parametrů (...).


parametr[ parametr.cpp ]
/* funkce : parametr predany hodnotou/odkazem */

#include <stdio.h> /* knihovna s funkci printf() */

/* hodnotou */
void inc_h (int& i) { i++; }

/* odkazem (reference) */
void inc_r (int& i) { i++; }

/* odkazem (ukazatel) */
void inc_p (int* i) { (*i)++; }

/*
 * hlavni funkce main
 */
int main (int argc, char *argv[]) {
  int a = 0; /*lokalni promenna */ 
  printf(" vychozi : a = %d \n", a);
  
  inc_h (a);
  printf(" hodnotou : a = %d \n", a);
  
  inc_r (a);
  printf(" odkazem : a = %d \n", a);
  
  inc_p (&a); /* predava se adresa (a) */
  printf(" odkazem : a = %d \n", a);
  
  return 0;
}

Java

 • volané hodnotou - void print (int a) { }
 • volané odkazem - void inc (int& a) { a++; }
 • typ identifikátor () { } Seznam parametrů může být prázdný.
 • void inc (int& a, int plus=1) { a+=plus; } Parametry s implicitní hodnotou se umísťují na konec seznamu parametrů a při volání funkce je lze vynechat (bude použita implicitní hodnota).

JavaScript

 • typ parametrů se neuvádí
 • předávání parametrů pouze hodnotou


parametry funkce[ parametry.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Parametry funkce</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   function reverse (str) { 
     var str2 = ''; // lokalni promenna
     
     for(i=str.length-1; i>=0; i--)
      str2 = str2 + str[i];
      
     return str2; // navraceni obraceneho retezce
   }
   
   var retezec = 'ahoj';
     
   document.write(" obracenim ("+ retezec +") je ("+reverse(retezec)+") <br/>");
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

 • typ parametrů se neuvádí
 • předávání parametrů v seznamu vstupních parametrů funkce pouze hodnotou
 • pro změnu hodnoty parametru po návratu z funkce stačí jméno vstupního parametru uvést i v seznamu výstupních parametrů
 • nespecifikovaný počet parametrů
 • funkce nargin pro zjištění počtu předaných vstupních parametrů


implicitni hodnota parametru[ add.m ]
function c = add (a, b)
% implicitni parametr b

if (nargin == 1)
  c = a + 1; % 'implicitni' (b)
elseif (nargin == 2)
  c = a + b; % (b) bylo predano
end

>> add(1)

ans =
   2
   
>> add(1, 3)

ans =
   4

PHP

function plus($a, $b) { return $a+$b; }
 • Předávání parametrů odkazem : function inc(&$a) { return $a++; }
 • Proměnný počet parametrů. Funkce :
  • func_num_args() - vrací počet předaných parametrů
  • func_get_arg(n) - vrací n-tý argument
  • func_get_args() - vrací pole s argumenty
 • Implicitní parametry (na konci seznamu parametrů).


funkce[ func.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Funkce</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
   // funkce s parametrem predanym odkazem
   // bez navratove hodnoty
   function inc(&$a) { $a++; }
   
   // funkce s implicitni hodnotou parametru ($plus = 1)
   // s navratovou hodnotou ($a+=$plus)
   function pricti(&$a, $plus = 1) { return $a+=$plus; }
      
   $i = 1; 
   inc($i); // volani funkce s parametrem $i predanym odkazem
   // i==2
   
   pricti($i);  // pricteni implicitni jednicky (i==3)
   pricti($i, 5); // pricteni petky (i==8)
   
   $j = pricti($i); // navratova hodnota do $j (j==9, i==9)
   
   echo "i($i), j($j) <br/>";
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS