english version while1 - stránky o programování

Návratová hodnota funkce

Popis

 • funkce - podprogram s návratovou hodnotou
 • procedura - podprogram bez návratové hodnotou

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

JSA

NASM

 • Návratovou hodnotu lze předávat v zásobníku, v registrech nebo uložením do paměti.


předání návratové hodnoty (použita knihovna proc.asm)[ hodnota.asm ]
; funkce n-te mocniny
; + parametry (zaklad, exponent) predane zasobnikem
; + navratova hodnota funkce predana zasobnikem

bits 16

%include "proc.asm" ;pripojeni procedur

segment code 
;----------------------------------------------------------------------------
; mocnina : vypocet n-te mocniny 
;----------------------------------------------------------------------------
  mocnina:
   push bp
   mov bp, sp ; adresovani parametru od vrcholu zasobniku
   pusha
   
   mov bx, [bp+10] ; zaklad (bx)
   mov cx, [bp+8] ; exponent (cx)   
   les di, [bp+4] ; nacteni adresy navratove hodnoty (bp+4, bp+6)
   
; vypocet mocniny 1*(bx)*(bx)*....
   mov ax, 1
   jcxz ENDFOR
FOR   
   mul bx
   loop FOR
ENDFOR:

   mov [es:di], ax ; ulozeni vysledku do navratove hodnoty

   popa
   pop bp   
   ret 8   ; navrat do programu 
         ; s odebranim parametru 8B - odebira volany
;----------------------------------------------------------------------------	

..start: 
 mov ax, data	
 mov ds, ax 
 mov ax, stack 
 mov ss, ax 
 mov sp, stacktop

; predani parametru zasobnikem
 push word [A]
 push word [E]
 push word seg navratH ;predani adresy navratove hodnoty
 push word navratH 
 call mocnina ; volani podprogramu

 mov ax, [navratH] ; hodnota pro tisk
 call printw    ; vypis navracene hodnoty (ax -> 0..65535)
 
 call printnl ; novy radek
 call press  ; cekej na stisk klavesy


; navrat do OS
 mov ah, 4ch 
 int 21h


	segment data
A     dw  2  ;zaklad
E     dw  10 ;exponent
navratH  resw 1  ;vyhrazeni pameti pro navratovou hodnotu

Pascal

 • Funkce function max(a,b:integer):integer; s návratovou hodnotou : identifikátor funkce max je deklarován jako typ integer ... ):integer;.
 • Funkce musí obsahovat alespoň jedno přiřazení do svého identifikátoru pro předání návratové hodnoty max := výraz.
 • Návratovým typem smějí být pouze nestrukturované typy.
 • Použití ve výrazech (zápisem).

C/C++

 • typ identifikátor (seznam parametrů) { return výraz } Funkce s deklarovaným typem musí obsahovat alespoň jeden příkaz return výraz pro předání návratové hodnoty.
 • void identifikátor (seznam parametrů) { } Funkce s deklarovaným typem void je bez návratové hodnoty. Pro její předčasné ukončení lze použít příkaz return.


funkce[ funkce.cpp ]
/* funkce */

#include <stdio.h> /* knihovna s funkci printf() */

/* 
 * deklarace funkce mocnina 
 * je i soucasti nasledujici definice
 */
int mocnina (int n, int e);

/*
 * definice funkce mocnina
 * parametr (e) s implicitni hodnotou 2
 */
int mocnina (int n, int e=2) {
  printf(" mocnina(%d, %d)", n, e);    
  int r = 1; /* lokalni promenna */
  
  while(e--) {
   r = r*n;
  }   
  
  return r; /* navraceni hodnoty */
}

/*
 * funkce bez navratove hodnoty a parametru
 */
void info () {
  printf(" program: mocnina \n");
}

/*
 * hlavni funkce main
 */
int main (int argc, char *argv[]) {
  info();
  printf(" = %d \n", mocnina(3));
  printf(" = %d \n", mocnina(3,3));
  
  return 0;
}

Java

 • typ identifikátor (seznam parametrů) { return výraz } Metoda s deklarovaným typem musí obsahovat alespoň jeden příkaz return výraz pro předání návratové hodnoty.
 • void identifikátor (seznam parametrů) { } Metoda s deklarovaným typem void je bez návratové hodnoty. Pro její předčasné ukončení lze použít příkaz return.

JavaScript

 • typ návratové hodnoty se neuvádí
 • return výraz pro předání návratové hodnoty


hodnota funkce[ hodnota.html ]
<html>      
 <head>
  <title>Návratová hodnota funkce</title>
 </head>
 
 <body>
  <script type="text/javascript">
   function reverse (str) { 
     var str2 = ''; // lokalni promenna
     
     for(i=str.length-1; i>=0; i--)
      str2 = str2 + str[i]; //pridavani znaku z konce (str) do (str2)
      
     return str2; // navraceni obraceneho retezce
   }
   
   var retezec = 'javascript';
   document.write("obracenim ("+retezec+") je ("+reverse(retezec)+") <br/>");
  </script>
 </body>
</html>

Matlab

 • předání návratové hodnoty přiřazením výstupnímu parametru c
      function c = plus(a, b)
      c = a+b;
 • funkce může mít i více návratových hodnot ([x,y]) zapsaných v seznamu výstupních parametrů
      function [x2,y2] = move(x, y, d)
      x2 = x + d;
      y2 = y + d;
 • nespecifikovaný počet výstupních parametrů
 • funkce bez návratové hodnoty function [] = print(a) nebo jenom function print(a)
 • funkce nargout pro zjištění počtu předaných výstupních parametrů

PHP

 • typ návratové hodnoty se neuvádí
 • return výraz pro předání návratové hodnoty


návratová hodnota funkce[ hodnota.php ]
<html>      
 <head>
  <title>Návratová hodnota funkce</title>
 </head>
 
 <body>
  <?php
    //zjisteni md5 hesla  
    // echo "md5('veslo') == ", md5('veslo'), "<br/>"; 

    // funkce vraci (true) pokud bylo predano spravne heslo  
    function valid ($pwd) {
      if(md5($pwd) == '4bf643bf3816722ac9cbed5b6bb6c3c6')
        return true; //ukonceni podprogramu s hodnotou true

      return false; //ukonceni podprogramu s navratovou hodnotou false 
    }
    
    if(valid('veslo'))
      echo '<b> Vítejte ! </b>';
    else
      echo 'Přístup odepřen';
  ?>
 </body>
</html>

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS