english version while1 - stránky o programování

Funkce

Popis

Funkce a procedury jsou jenom jiná jména pro podprogramy. Požadavek na jejich provedení nazýváme volání.

 • funkce - podprogram s návratovou hodnotou
 • procedura - podprogram bez návratové hodnotou

Podprogramy usnadňují modifikaci a čitelnost programu. Obsahují často (vzácně pouze jednou) používaný úsek kódu pro jehož vykonání stačí daný podprogram zavolat. Z pohledu procesoru proběhne :

 • uložení adresy následující instrukce
 • skok na začátek podprogramu
 • provedení podprogramu
 • návrat do programu - skok na dříve uloženou adresu

Jazyk C a jazyky od něj odvozené nerozlišují mezi procedurami a funkcemi a používají pouze funkce.

Vývojový diagram

Přirozený jazyk

JSA

NASM

 • Aby nedošlo k zničení obsahu registrů, je nutné všechny registry na začátku podprogramu uložit na zásobník a na jeho konci jejich obsah odebráním ze zásobníku opět obnovit.
 • Volání podprogramu instrukcí CALL.
 • Návrat z podprogramu instrukcí RET.


podprogram[ printb.asm ]
; vypis Bajtu 

bits 16
    
segment code 
;----------------------------------------------------------------------------
; printb : vypis bajtu
; hodnota pro tisk predana registrem (al)
;----------------------------------------------------------------------------
  printb:
   pushf    ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
   mov si, 2   ; posunuti ve vystupnim retezci
   mov bl, 10  ; zaklad soustavy
   
; opakovane deleni zakladem soustavy (bl)   
; zapis zbytku kazdeho radu do vystupniho retezce
pbdiv: 
   mov ah, 0
   div bl    ; al (div), ah (mod) 
   add ah, '0'
   mov [strtmp+si], ah
   dec si
   cmp si, 0
   jnz pbdiv
   
   add al, '0'
   mov [strtmp], al
   mov dx, strtmp  ; zacatek retezce do (dx)
   mov si, 0
   
; odstraneni uvodnich nul cisla (001 -> 1)   
pbrem: 
   cmp [strtmp+si], byte '0'
   jne pbprint
   inc dx
   inc si
   cmp si, 2  ; odstranit prvni dve 0, treti nechat (000 -> 0)
   jne pbrem
   
pbprint: 
; vypis retezce
   mov ah, 9 
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	
; printnl : novy radek
; prechod na novy radek vystupu
;----------------------------------------------------------------------------
  printnl:
   pushf   ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
   mov dx, strnl ; vypis retezce
   mov ah, 9 
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	
; press : 
; cekani na stisk klavesy s vypisem zpravy 'Stisknete klavesu...'
;----------------------------------------------------------------------------
  press:
   pushf   ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
; vypsani zpravy
   mov dx, strwait 
   mov ah, 9 
   int 21h
 
; nacteni klavesy
   mov ah, 8		
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	

..start: 
 mov ax, data	
 mov ds, ax 
 mov ax, stack 
 mov ss, ax 
 mov sp, stacktop


 mov al, 125 ; hodnota pro tisk predana registrem (al)
 call printb ; volani podprogramu
 
 call printnl ; novy radek
 call press  ; cekej na stisk klavesy


; navrat do OS
 mov ah, 4ch 
 int 21h

segment data 
strwait  	db 'Stisknete klavesu...', 13, 10, '$'
strnl   	db 13, 10, '$' ; cr lf : '\n'
strtmp   resb 3     ; 3 vyhrazene bajty pro vystup cisla
      db '$'    
      
segment stack stack 
    resb 64 
stacktop:

Pascal

 • Procedury procedure print(a:integer); bez návratové hodnoty a funkce function max(a,b:integer):integer; s návratovou hodnotou.
 • Procedury i funkce (podprogramy) umožňují lokální deklarace a definice : konstant, typů, proměnných, funkcí a procedur.
 • Ukazatel na funkci

C/C++

Přetížení jmen

Přetížení jmen pro funkce vykonávající stejnou úlohu na různých typech. Při volání jména funkce bude z deklarovaných vybrána ta, jejíž typy formálních parametrů jsou neblíže předaným parametrům tak aby došlo k minimální ztrátě informací.pretizeni jmena funkce[ pretizeni.cpp ]
/* pretizeni jmen funkci */ 

#include <stdio.h>

 double plus(double a, double b) { 
   printf("double plus(double %.1f, double %.1f)\n", a, b);
   return a+b; 
 }
 int plus(int a, int b) { 
   printf("int plus(int %d, int %d)\n", a, b);
   return a+b;
 }
 
int main(int argc, char *argv[]) {
  plus(1,  2 );
  plus(1,  (int)2.2);  /* explicitni konverze */   
  plus(1.0, (double)2 ); /* explicitni konverze */
  plus(1.0, 2.2);  
  return 0;
}

Ukazatel na funkci

void (*p)(int);

Proměnná (p) je typu ukazatel na funkci s jedním celočíselným parametrem.ukazatel na funkci[ fptr.cpp ]
/* ukazatel na funkci */

#include <stdio.h>

int plus (int a, int b) { return a+b; }
int minus (int a, int b) { return a-b; }

int main(int argc, char argv[]) {
  /* promenna (p) je typu ukazatel na funkci int id(int,int) */
  int (*p)(int,int); 
  
  int c; 
  
  p = &plus;   /* prirazeni adresy funkce plus */
  c = (*p)(1,2); /* A: volani funkce pres ukazatel */
  printf(" plus %d \n", c); 
  
  p = &minus;  
  c = (*p)(1,2); /* B: stejny zapis volani (jako A) */
  printf(" minus %d \n", c);  
  
  return 0;
}

Inline funkce

inline int plus(int a, int b) { return a+b };

Kód inline funkce a+b se překladač pokusí dosadit na všechna místa volání funkce plus. Inline nelze použít pro rekurzivní funkce kde k (opakovanému) volání dojít musí.

Java

 • Funkce nelze zapisovat samostatně, ale pouze v rámci tříd. Taková funkce se potom nazývá metodou a tvoří rozhraní třídy.

JavaScript

 • Delší funkce se ukládají do externích souborů (.js).
 • Kratší funkce se definují přímo do HTML kódu.

Matlab

 • Uložené do samostatných souborů (.m) se stejným jménem jako identifikátor funkce.
 • Funkce lze také vytvářet příkazovým řádkem Matlabu (dočasné).
 • Přetěžování jmen funkcí ukládáním do adresářů podle typu parametrů: \@double, \@int32.
 • Privátní funkce s omezením přístupu vzniknou uložením do nového podadresáře private. Privátní funkce jsou dostupné pouze z funkcí uložených v nadřazeném adresáři.
 • Soubor s funkcí (.m) může obsahovat více podfunkcí, přístupných pouze v rámci tohoto souboru.
 • Předčasný návrat z funkce příkazem return.


přidání nové funkce[ euklid.m ]
function max = euklid(a, b);
% funkce euklid (Eukliduv algoritmus)
% nejvetsi spolecny delitel cisel a,b
% ------------------------------------------------
% vstup  a,b ... povinne
% vystup max ... nejvetsi spolecny delitel
% ------------------------------------------------
while b~=a   %dokud je b ruzne od a
  if a>b    %a je vetsi nez b
   a = a-b; %sniz a o b
  else     %a je mensi nez b
   b = b-a; %sniz b o a
  end
end
max = a; %vysledek (a == b)

PHP

function plus($a, $b) { return $a+$b; }
 • Nemá přetěžování jmen. Funkce stejného jména nelze bez typovaných parametrů rozlišit.
Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS