english version while1 - stránky o programování

Funkce

Popis

Funkce a procedury jsou jenom jiná jména pro podprogramy. Požadavek na jejich provedení nazýváme volání.

 • funkce - podprogram s návratovou hodnotou
 • procedura - podprogram bez návratové hodnotou

Podprogramy usnadňují modifikaci a čitelnost programu. Obsahují často (vzácně pouze jednou) používaný úsek kódu pro jehož vykonání stačí daný podprogram zavolat. Z pohledu procesoru proběhne :

 • uložení adresy následující instrukce
 • skok na začátek podprogramu
 • provedení podprogramu
 • návrat do programu - skok na dříve uloženou adresu

Jazyk C a jazyky od něj odvozené nerozlišují mezi procedurami a funkcemi a používají pouze funkce.

JSA

NASM

 • Aby nedošlo k zničení obsahu registrů, je nutné všechny registry na začátku podprogramu uložit na zásobník a na jeho konci jejich obsah odebráním ze zásobníku opět obnovit.
 • Volání podprogramu instrukcí CALL.
 • Návrat z podprogramu instrukcí RET.


podprogram[ printb.asm ]
; vypis Bajtu 

bits 16
    
segment code 
;----------------------------------------------------------------------------
; printb : vypis bajtu
; hodnota pro tisk predana registrem (al)
;----------------------------------------------------------------------------
  printb:
   pushf    ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
   mov si, 2   ; posunuti ve vystupnim retezci
   mov bl, 10  ; zaklad soustavy
   
; opakovane deleni zakladem soustavy (bl)   
; zapis zbytku kazdeho radu do vystupniho retezce
pbdiv: 
   mov ah, 0
   div bl    ; al (div), ah (mod) 
   add ah, '0'
   mov [strtmp+si], ah
   dec si
   cmp si, 0
   jnz pbdiv
   
   add al, '0'
   mov [strtmp], al
   mov dx, strtmp  ; zacatek retezce do (dx)
   mov si, 0
   
; odstraneni uvodnich nul cisla (001 -> 1)   
pbrem: 
   cmp [strtmp+si], byte '0'
   jne pbprint
   inc dx
   inc si
   cmp si, 2  ; odstranit prvni dve 0, treti nechat (000 -> 0)
   jne pbrem
   
pbprint: 
; vypis retezce
   mov ah, 9 
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	
; printnl : novy radek
; prechod na novy radek vystupu
;----------------------------------------------------------------------------
  printnl:
   pushf   ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
   mov dx, strnl ; vypis retezce
   mov ah, 9 
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	
; press : 
; cekani na stisk klavesy s vypisem zpravy 'Stisknete klavesu...'
;----------------------------------------------------------------------------
  press:
   pushf   ; ulozeni obsahu registru
   pusha
   
; vypsani zpravy
   mov dx, strwait 
   mov ah, 9 
   int 21h
 
; nacteni klavesy
   mov ah, 8		
   int 21h

   popa   ; obnoveni obsahu registru
   popf
   ret   ; navrat do programu
;----------------------------------------------------------------------------	

..start: 
 mov ax, data	
 mov ds, ax 
 mov ax, stack 
 mov ss, ax 
 mov sp, stacktop


 mov al, 125 ; hodnota pro tisk predana registrem (al)
 call printb ; volani podprogramu
 
 call printnl ; novy radek
 call press  ; cekej na stisk klavesy


; navrat do OS
 mov ah, 4ch 
 int 21h

segment data 
strwait  	db 'Stisknete klavesu...', 13, 10, '$'
strnl   	db 13, 10, '$' ; cr lf : '\n'
strtmp   resb 3     ; 3 vyhrazene bajty pro vystup cisla
      db '$'    
      
segment stack stack 
    resb 64 
stacktop:

Kontakt
Prohlášení o dostupnosti
Tisk stránky
Autor: Václav Bubník © 2005
vbubnik@post.cz
XHTML 1.0| CSS