class

konstruktor Tyden()
metoda vypis()
pondeli, utery, streda, ctvrtek, patek, sobota, nedele, 7 dnu v tydnu